Zowel de taken als de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder als de tucht zijn duidelijk omschreven in Boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek of meer specifiek, de artikelen 509 tot en met 555. Klik hier http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet

Dit kantoor biedt zijn diensten aan op alle vlakken:

  • Inleidingen zowel via tussenkomst van een raadsman, een beroepsfederatie als particulier en dat zowel inzake materies van het Burgerlijke Wb, handels- en economisch recht, gerechtelijke wetboek, privaat recht, fiscaal- en strafrecht;
  • uitvoeringen van diverse uitvoerbare titels en dat eveneens in alle materies van welke aard ook;
  • vaststellingen op verzoek van particulieren, bedrijven enz…;
  • vrijwillige en gedwongen verkopingen;
  • betekening van allerlei opzeggingen;
  • minnelijke invorderingen, zo nodig tot en met de tussenkomst van een vonnis;
  • schuldbemiddelingen en collectieve schuldenregeling
  • Europese en Internationale betekeningen
  • Het Europees betalingsbevel

Deze diversificatie van taken maakt het noodzakelijk dat de titularis zich permanent laat vormen. Daartoe wordt op zeer hoge frequentie gebruik gemaakt van het ruime aanbod door diverse juridische organisaties en organisaties ter bevordering van het vrije beroep doch niet in het minst deze georganiseerd door het eigen kenniscentrum SAMTES als door diverse commerciële firma’s.