HET DOEL

De invordering van onbetwiste geldschulden kan voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser.  U werkt hiervoor rechtstreeks met mijn kantoor of via uw advocaat en mijn kantoor. De advocaat  is dus de eerste rechter van de procedure. Hij  moet nagaan of de schuldvordering bestaat, of ze invorderbaar is en of het bedrag van 10% aan  intresten en boetebedingen niet is overschreden.

 

VOORDELEN
– Zuiver administratieve procedure
– Niet meer naar de rechtbank
– De bewijslast wordt omgekeerd
– Voldoende om de onbetwiste facturen te bezorgen
– Geen dagvaardingskosten
– Snelle doorlooptijd van de procedure: 1 maand en 8 dagen

 

Bekijk hier de evaluatie qua kosten en administratieve vereenvoudiging :

DE INVORDERING GEBEURT IN VERSCHILLENDE STAPPEN

AANMANING
De schuldenaar krijgt van de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling. Ze beschrijft de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan en verantwoordt ook de bedragen die geëist worden. De schuldenaar heeft een maand de tijd om te reageren. Ofwel betaalt hij de schuldeiser. Ofwel vraagt hij betalingsfaciliteiten of betwist hij de schuld – met vermelding van de redenen. Dat gebeurt met het antwoordformulier. Het formulier wordt aan de gerechtsdeurwaarder terugbezorgd.

STOPZETTING PROCEDURE
De invorderingsprocedure stopt als de schuldenaar zijn schulden betaalt of hij de schulden gemotiveerd betwist. De schuldeiser kan dan via gerechtelijke weg de betwiste schuld invorderen. De invorderingsprocedure wordt opgeschort wanneer schuldeiser en schuldenaar het eens raken over betalingsfaciliteiten.

PV VAN NIET-BETWISTING
Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn stelt de gerechts deurwaarder – op vraag van de schuldeiser – een pv van niet-betwisting op. In het pv wordt vastgesteld dat de schuldenaar de schuld niet of niet volledig heeft betaald, dat hij geen betalingsfaciliteiten heeft gevraagd of gekregen of dat hij de redenen niet heeft opgegeven waarom hij de schuld betwist. Het pv van niet-betwisting kan ook vaststellen dat de overeengekomen betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd.

UITVOERBAARVERKLARING
Het pv wordt op vraag van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard. Dat gebeurt door een magistraat van het beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Via een verzoekschrift op tegenspraak kan de schuldenaar opkomen tegen de uitspraak door een rechtsvordering in te stellen. De uitvoering wordt in dat geval geschorst.

UITVOERING
Een volledig uitgevoerde schuldvordering geldt als een dading voor de ganse schuld. Inclusief alle wettelijke verhogingen, intresten en strafbedingen.

 

KOSTENVOORDEEL

Kostenvoordeel

 

FOLDER

Bekijk hier onze folder ivm de directe invordering.